شرکت روناس تجهیز طب،دارای پروانه ساخت از وزارت بهداشت و نیز تاییدیه گواهی مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی ISO13485:2016 از موسسه های BRS انگلستان و AQC میباشد.

                                                   پروانه ساخت دستگاه کششی                                            پروانه ساخت دستگاه وکیوم   

 

                                              

        گواهی مدیریت کیفیت ISO13485:2016 از موسسه BRS        گواهی مدیریت کیفیت ISO13485:2016 از موسسه AQC