شرکت روناس تجهیز طب دارای پروانه ساخت از وزارت بهداشت و نیز تاییدیه مدیریت کیفیت  ISO13485:2016 از موسسه BRS آمریکا دراد