تائیدیه ها و مجوزها

تائیدیه دستگاه کشنده عضو تناسلی

taeedye.jpg

 

گواهی تولید شرکت روناس طب

cert1.jpg

تائیدیه دستگاه وکیوم

mojavez.jpg

تائیدیه انجمن ارولوژی

urology.jpg

تائیدیه دکتر اکبرزاده

 

dr-akbarzadeh.jpg

تائیدیه دکتر ارشدی(مدیر گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

dr-arshady.jpg

تائیدیه دکتر بصیری(رئیس مرکز تحقیقات ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

dr-basiry.jpg

تائیدیه دکتر محمد زاده

dr-mohammadzade.jpg

تائیدیه دکتر پورمند

dr-pourmandd.jpg

تائیدیه دکتر رحیمی

dr-rahimy.jpg

تائیدیه دکتر سعید محمد زاده

dr-saeed-mohammadzaddeh.jpg

بستن منو