(تی بی) چيست؟

توبـرکولـز يا سل و يا مخفف آن TB بيـماری عفـوني است، که تـوسط بـاکتـري (ميكـروب) منتـقل شـده و معمولاً ريه ها را مبتلا مي نمايد. (در هـر ثـانيـه يک نفر به آن آلوده و در هر 10 ثـانيه يـک نفـر در اثـر ابتـلا فـوت می کند. در ايـران شـيـوع آن 18 نـفـر از هـر 100000 نـفـر است) موارد كمتر شايع آن در كليه، استخوان، ستـون مهـره، مغـز و سايـر اعضـاء يا بافت هاي بدن نيـز ديـده مي شـود.
فـرق بيـن عفـونت سلي با بيماري سل چيست؟
اگر افـراد بـا ميـکروب بيماري سل آلوده شوند ولـي علايـم و نشانـه اي از خـود نشـان نـدهند، عفـونت سلي دارند و اگر دچار علايم بيمـاري شوند و يا به عبارت ديگر سل فعال داشته باشند در آن صـورت بيماري سل ايجاد شده است.
ايـن علايـم مي تـواند سرفه طولاني و مقاوم به درمان هاي معمولي باشد كه اغلب همراه خلط خوني است. از دسـت دادن وزن و خسـتـگـي و ضعـف زودرس، عــرق شـبانه بـدون دلـيــل مي تواند از ديگر علايم مربوط به سل باشد. در صورت گرفتـاري دستـگاه ادراري، ادرار خون آلـود و يـا علايـم تحريـكي ادرار بـدون دليـل مشخص از ويژگي هاي آن است.
چگونه سل انتشار مي يابد؟
وقتـي شخـص مـبتـلا بـه سـل فـعال سرفه نمايد
ميـكروب در فضـا پخـش شـده و از راه تنفـس افـراد سالـم به ريه آنها وارد مي گردد و از اين محـل به سـايـر اعضـاء بـدن بوسيله خون منتقل مي شود.
امـا عـوامـل خطـرزاي ديگـر بـراي ابتـلا به سل عبـارتند از:
1- زندگي با شخص مبتلا به سل فعال
2- داشتن بيماري ايدز
3- معتادان به مواد مخدر
4- سن بالا
5- كارمندان بهداشتي كه در تماس نزديك با بيماري سلي باشند.
6- مسافرت به مناطقي كه سل جزء بيماري هاي بومي آنجا باشد.
7- داشـتـن بيمـاري مـزمـن مثـل بيمـاري قنـد، سرطان يا بيماري هاي زمينه اي كليه.
8- سوء تغذيه و عدم رعايت اصول بهداشت.
چگـونه و بـا چه كسي مشـكل احتمالي خود را در ميان بگذارم؟
شمـا مـي تـوانـيــد در صـورتــي كـه يـكـي از عـوامـل خطـرزاي زمينـه اي را داشتـه و بـا فرد مشكـوك تماس داشته و يا علايم خاصي را در خـود ببيـنيـد به پـزشـك داخـلـي يـا عـفـونــي مراجعه نماييد. پزشك با انجام آزمايش پوستي مخـصـوص بـه نـام PPD و معـايـنـات بـالينـي بـراي تشـخيص قطـعي اقـدامـات خـاص بعمل خواهد آورد.
تست پوستي سل يا PPD چيست؟
مايعي است كه با سوزني باريك در زير پوست ساعد شما تزريق مي گردد و دو يا سه روز بعد توسـط پزشـك يا مسئـول آزمايشگاه محل آن كنتـرل مي گـردد. در صـورتي كه جاي تزريق بـرجستـه و سـفت و قـرمـز رنـگ شـده بـاشــد آزمايش پوستي مثبت تلقـي مي گـردد. لازم به يـادآوري اسـت كه هميشه آزمايش مثبت دليل بيماري سل نيست.
بدنبـال آن پزشـك با انجام عكس قفسه سينه و ريـه ها و نمـونه گيـري و كشـت از خلـط و در صـورت لزوم ادرار پي گيري تشخيص بيشتري بعمل مي آورد.
چگونه سل را درمان مي كنند؟
امــروزه ســل به راحـتـي بـا مـجـمـوعـه اي از داروهـاي خوراكي و تزريقي درمان مي گردد.
مـدت زمان مصرف اين داروها از 6 ماه تا دو سال ممكن است بطول بيانجامد.
مهـم ترين نكته در مصرف اين داروها، درست و به مـوقع مصـرف كردن آنها است. زيرا يكي از شـايع تـرين دلايـل عدم مـوفقيـت در درمان فرامـوش كردن يا بد مصرف كردن اين داروها است.
توصيه مـي گردد جـعـبـه قــرص هـا در كـنـار مسواك تان قرار داده شود تـا حـتـي الـمقـدور زمـان مـصـرف آنها فراموش نشود.
آيا اين داروها عوارض مهم دارند؟
بله مثـل همه داروهاي ديگر اين ها هم عوارض دارند كه با مراجعه مرتب به پزشك و معاينـات و آزمايشـات دوره اي از بـروز آنها جلوگيري مي شـود. بـراي مثـال مصـرف تـوام الـكل و يا حتـي استـامـينـوفـن مي تـوانـد منجـر بـه بـروز عوارض دارويي گردد.
آيا ميـكروب سـل به داروهـاي توصيه شده مقاومت پيدا نمي كند؟
بـعـضـي از انـواع خـانــواده ميـكـروب سـل به داروهـاي معمـول مقـاوم هستند در اين صورت پزشك معالج با پـي بـردن بـه ايـن مسئله درمان مناسب تري را اعمال خواهد كرد.
و يک سوال ديگر:
چگونه مي توان مطمئن شد كه بيماري درمان شده است؟
اگر داروهـا را بنابـر تـوصيـه پزشـك در زمـان مشخـص مصـرف كـرده، بطـوريكه تداوم آن حفـظ شود حتماً بيماري كنترل خواهد گرديد. در صـورت رعــايـت مـوارد فـوق پـزشك با پـي گيـري هـاي بعـد از درمـان از موفقيت آن مطمئن و شما را در جريان خواهد گذاشت.
نویسنده خبر: انجمن اورولوژي ایران

بستن منو