خانم ها، ورزش عضلات لگن

چگونه عضلات لگن ضعيف مي گردد؟
عضلات لگن به جريان ادرار کمک مي نمايند. حاملگي، زايمان و اضافه وزن مي تواند باعث شلي عضلات فوق گردد. خوشبختانه عضلات لگن مانند ساير عضلات هستند. بدين ترتيب که مي توانند با تمرين قوي تر شوند. خانم هايي کــه دچـار دفع ناگهاني بدون کنتــرل ادرار مي شوند با تمرينات خاص به نام Kegel (بخوانيد کي- گل) مي توانند عضلات مربوطه را تقويت و از دفع ناگهاني ادرار پيش گيري نمايد.
کدام عضلات راه خروجي مثانه را کنترل مي نمايند؟
در کف لگن عضلات مختلفي بين ران ها قرار گرفته اند. اين عضلات به قسمت هاي کناري و جلو و عقب لگن اتصال دارند. اما دو عضله از ميان آنها بيشترين کار را انجام مي دهند. بزرگترين آن دو بصورت ننو کشيده شده است و ديگري شکل مثلث دارد. اينها همان عضلاتي هستند که شخص براي متوقف کردن يا براه انداختن جريان ادرار از آن استفاده مي کند. يعني عضلاتي که مي بايد با تمرين قوي گردند.
چگونه مي توان اين عضلات را تقويت کرد؟
شخص هر جا و هر زمان مي تواند اين کار را انجام دهد. مثلاً رانندگي، تماشاي تلويزيون يا هنگام کار در منزل يا اداره. نحوه انجام آن ساده است، کشيدن يا جمع کردن عضلات لگن درست مشابه اينکه شخص بطور ناگهاني مي خواهد جريان ادرار را قطع نمايد. ده ثانيه انقباض و ده ثانيه استراحت، اين کار بهتر است حداقل ده دفعه و سه يا چهار بار در روز انجام شود. درست همان طور که در تمرينات عضلاني، براي قدرتمند شدن آنها تامل مي کنيد، در مورد اين کار نيز مي بايد صبر داشته به تمرينات ادامه دهيد.
نتايج آن گاهي کمتر از 6 تا 12 هفته مشهود نخواهد شد.
چند نکته را به خاطر بسپاريد:
1- ضعف عضلات کف لگن منجر به دفع ناگهاني و خودبخودي ادرار از مثانه مي گردد.
2- تمرين روزانه عضلات را تقويت مي کند.
3- اين تمرينات کنترل بر روي مثانه را افزايش مي دهد.
4- در مورد صحت انجام آن با پزشک يا پرستار مربوطه مشورت نماييد.
5- قبل از عطسه، پريدن يا بلند کردن اشياء عضلات لگن خود را سفت نماييد. اين عمل از ضعف عضلات و دفع غير ارادي و ناگهاني ادرار جلوگيري مي کند.
6- همچون ساير تمرينات ورزشي به اين کار تداوم ببخشيد.

برگرفته از سایت انجمن ارولوژی ایران

بستن منو