شكستگي آلت تناسلي در مردان

شايد در تصور اوليه افراد شکسته شدن آلت قابل توجيه نباشد ولی يکی از اورژانسهای ارولوژی شکستگی آلت می باشد. جهت درک و توضيح اين حالت ابتدا لازم است ساختمان و عملکرد آلت را در حالت عادی و نعوظ توضيح دهيم تا مفهوم و مکانيسم شکستگی آلت مشخص گردد.
آلت تناسلی مردان اندامی است بدون استخوان و غضروف، ولی بافت نعوظی آن از سه سيلندر به طولی حدود 20 سانتيمتر و قطر حدود 5/2 سانتيمتر تشکيل شده ( بنامCorpus cavernosum و Corpus Spongiosum ) .
اين سيلندرها که در کنار هم قرار گرفته در قسمت داخلی متصل به استخوانهای لگن خاصره و قسمت خارجی آن توسط پوست پوشانيده که نمای اندام تناسلی ظاهری را تشکيل می دهد.
قسمت بيرونی بافت نعوظی را اگر از داخل به خارج توضيح دهيم در داخلی ترين قسمت گفتــه شد که از سه سيلندر طولی ( 2 عدد بافت اصلی نعوظ کورپوس کاورنوزوم و سومی بنام کورپوس اسپانژيوزوم که حاوی مجرای ادراری است و در زير 2 سيلندر قبلی قرار گرفته ).
داخل سيلندرهای نعوظی بافت اسفنجی قرار گرفته که فضای زيــادی را هنگام نعوظ جهت ورود خون ايجاد می کند و ديواره آن از بافت بسيـار قوی و ضخيــم بنام تونيکا آلبوژينــه تشکيــل شده است.
سيلندرها توسط بافت قوی ديگری بنام فاسيای باکس ( Bucks fasia ) در کنار هم قرار می گيرند تا خود شکل سيلندری واحدی را تشکيل دهـد و روی آن را بافتهای نرم و لغـــزنده زيـر جلـــدی و پوست است که قابليـت حرکت و لغزندگی بين پوست و بافت نعوظـی را ايجاد می کنــد تا بـدون کشش وفشار بر روی پوست، سايز آلت در حالت نعوظ چند برابر بزرگتر شود.
مکانيسم نعوظ بدين شرح است که هنگام تحريک جنسی و يا فعال شدن مکانيسم نعوظی به هر دليل، جريان خون بداخل بافت اسفنجــی اين سيلنــدرها به سرعت و شدت افزايش يافتــه بطوری که خون ورودی، فرصت خارج شدن از طريق سياهرگها را ندارد. سيلندرها افزايـــش بارز حجم پيدا کرده و همچون بادکنکی که بطور کامل پر باد شده باشد حجيم و سفت می گردد.

مکانیسم نعوظ و شکستگی آلت
مکانيسم نعوظ بدين شرح است که هنگام تحريک جنسي و يا فعال شدن مکـانيسم نعوظــي به هر دليل، جريان خون بداخل بافت اسفنجـتي اين سيلنــدرها به سرعـت و شدت افــزايش يافتــه بطوري که خون ورودي، فرصت خارج شدن از طريق سياهـرگهــا را ندارد. سيلنــدرها افزايش بارز حجم پيدا کرده و همچون بادکنکي که بطور کامل پر باد شده باشد حجيم و سفت مي گردد.
سفتي ديواره سيلندرها باعث بسته شدن 90% قابليت خروج خون از سيلندرها مي گردد تا بافت آلت پر خون باقي بماند. اين فشار به بالاتر از حد متوسط فشار خون فرد، يعني حدود 120 ميليمتر جيوه مي رسد و باتوجـه به محصـور بودن خون با دو بافت قوي تونيــکاآلبوژينه ديواره سيلنــدرها و فاسياي باکس پوشاننده آنها منجر به قوام سخت و شبيه به استخواني بافت آلت تناسلي مردان درحالت نعوظ ميگردد.
اگر در حالت نعوظ کامل و سفت، فشار زيادي جهت خم کردن اين سيلندرهاي پرخون انجام گيرد، همانند بادکنک پربادي که در اثر فشار پاره مي گردد، بافت سيلندرهاي آلت نيز از محل خميدگي پاره شده و خونريزي شديد در زير پوست ايجاد مـي کند که باعث ايجـاد درد شديد و تورم شديـد آلت مي شود که ادامه خونريزي در زير پوست حتي تا ناحيه سينه و زير گــردن نيز ممکــن است ادامه يابد.

پس از گذشت زمان حاد شکستگي آلت، اگر فرد مراجعه ننمايد و بافت تخريب شده ترميم نشود، در نعوظ بعـــدي، خون در داخل سيلندرها محصور نمي گردد و همچون بادکنـک سوراخ، از همـــان محل آسيب خون خارج شده ودر نتيجه تشديدخونريزي زيرپوستي وعدم توانايي درنعوظ مي گردد که مي تواند باعث ناتواني جنسي نيز گردد.
درصورتيکه بافت به مرور زمان خودبخود ترميم شود، محـل پارگـي بصورت ناهمگــون و غيريکنواخت ترميم شد که خود باعث عدم توانايي در نعوظ در آينده و يااگر ضايعه شديد نباشداين غيريکنواختي بافت منجر به کجي آلت، هنگام نعوظ در آينده مي گردد.
با درک مکانيسم نعوظ و شکستگي آلت پس مشخص است که اين حادثه زماني رخ مي دهد که آلت در نعوظ کامل باشد و فشار بصورت خم کردن آلت وارد گردد.
درمان شکستگي آلت:
ترميم به روش جراحي و بصورت اورژانسي مــي باشد که اين ترميــم هرچه سريعتــر انجام گيرد احتمال عوارض کمتر است.
و عوارض عدم ترميم يا ترميم ديررسي ناتواني جنسي، خميدگي و کجي آلت هنگام نعوظ، تغيير شکل آلت به شکل ساعت شنــي ( نازک شدن قسمت کوچکي از تنه آلت ) که حين نزديکـــي باعث کج شدن مکرر آلت از همان قسمت باريک و ضعيف خواهد شد.
شکستگی آلت تناسلی مردان ( تجربیات جالب )
توضيح اينکه ذکر موارد زير جهت افزايش اطلاعات ، برای پرهيز از حوادثـی است که ممکــن است حتی به ذهن نيز راه نيابد، نه برای خنده و تفريح خواننده مطلب.
شايعترين حالت ايجاد شکستگی آلت تناسلی مردان حين نزديکی و زمانی است که زن به حالت نشسته بر روی آلت مرد اقدام به نزديکی می کند ولی موارد نادرتر که در کلينيک ديده شد را ذکر می کنيم:
برخی مردان در هنگام نعوظ آلت تناسلی عادت به خم کردن آلت، درحدی که ايجاد صدايي کند دارند و به اصطلاح قولنج آلت را می شکنند که موارد متعددی منجر به شکستگی آلت شده، اين عادت در نقاطی از ايران بخصوص کردستان و هموطنان کرد بطور شايعتر مشاهده مي گردد.
موارد متعددی در جوانها ديده شده که بدليل شديد و طولانی بودن نعوظ صبحگاهی خود بدليل حجب و حيا، قبل از خروج از بستر، اقدام به خم کردن شديد آلت می کنند که باعث شکستگی آن شده است.

بستن منو